Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Cooling Fan For Dell R530/ R530xd #D5K9R/ G2CJ4/ FHJ83/ 0MRX6C/ MRX6C

Quạt tản nhiệt Cooling Fan For Dell R530/ R530xd #D5K9R/ G2CJ4/ FHJ83/ 0MRX6C/ MRX6C

Quạt tản nhiệt Cooling Fan For Dell R530/ R530xd

Parrt#: D5K9R/ G2CJ4/ FHJ83/ 0MRX6C/ MRX6C 

Giá: 978,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge R440 CPU Cooling Chassis Fan # NW0CG / 0NW0CG

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge R440 CPU Cooling Chassis Fan # NW0CG / 0NW0CG

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge R440 CPU Cooling Chassis Fan

Part#: NW0CG / 0NW0CG

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R300 PN# 0WR381/ WR381

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R300 PN# 0WR381/ WR381

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R300 PN# 0WR381/ WR381

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell R900 Rear PN# 0UT094

Quạt tản nhiệt Fan Dell R900 Rear PN# 0UT094

Quạt tản nhiệt Fan Dell R900 Rear PN# 0UT094

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R900 Front PN# 0NW869

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R900 Front PN# 0NW869

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R900 Front PN# 0NW869

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T110 PN# 0N790P/ 0CN869

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T110 PN# 0N790P/ 0CN869

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T110 PN# 0N790P/ 0CN869

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R740/ R740xd/ R840/ R940 PN# 0N5T36/ N5T36

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R740/ R740xd/ R840/ R940 PN# 0N5T36/ N5T36

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R740/ R740xd/ R840/ R940 PN# 0N5T36/ N5T36

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T300/ 800/ 830/ 840 Rear 120mm PN# UG891/ WH282/ 0UG891/ 0WH282

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T300/ 800/ 830/ 840 Rear 120mm PN# UG891/ WH282/ 0UG891/ 0WH282

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T300/ 800/ 830/ 840 Rear 120mm PN# UG891/ WH282/ 0UG891/ 0WH282

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell T7500 2nd Processor Heatsink Fan PN# G082W/ Y730D/ 0G082W/ 0Y730D

Quạt tản nhiệt Fan Dell T7500 2nd Processor Heatsink Fan PN# G082W/ Y730D/ 0G082W/ 0Y730D

Quạt tản nhiệt Fan Dell T7500 2nd Processor Heatsink Fan PN# G082W/ Y730D/ 0G082W/ 0Y730D

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell T3500/ T5500 PN# 0HW856 (bộ 2 Quạt tản nhiệt Fan)

Quạt tản nhiệt Fan Dell T3500/ T5500 PN# 0HW856 (bộ 2 Quạt tản nhiệt Fan)

Quạt tản nhiệt Fan Dell T3500/ T5500 PN# 0HW856 (bộ 2 Quạt tản nhiệt Fan)

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan EMC VNXe3200 PN# 303-279-000A-02

Quạt tản nhiệt Fan EMC VNXe3200 PN# 303-279-000A-02

Quạt tản nhiệt Fan EMC VNXe3200 PN# 303-279-000A-02

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ